องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
insert_drive_file ข้อมูลทั่วไป

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลลูโบะบายะ ตำบลลุโบะบายะ เป็นตำบลหนึ่งใน ๖ ตำบลของอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยี่งอ ประมาณ ๔ กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ ทิศใต้ ติดต่อตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลลุโบะบือซา ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ มีเนื้อที่ ๒๐.๑๓๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๒,๖๐๘ ไร่ ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และเป็นป่าภูเขาประมาณ ๑/๓ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยภูเขาจะอยู่ทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ส่วนพื้นที่ราบส่วนใหญ่ของพื้นที่จะอยู่ทางทิศตะวันออก จะมีคลองน้ำสำคัญ ๒ สาย ไหลลงจากภูเขาผ่านตำบล คือ ๑. คลองลุโบะบายะ จะไหลผ่านพื้นที่หมู่ที่๑ ตำบลลุโบะบายะความยาวประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ๒. คลองปาโจบาบี จะไหลผ่านหมู่ที่ ๓ ตำบลลุโบะบายะ ความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร

จำนวนประชากร


สภาพของเศรษกิจ
สภาพของเศรษกิจ อาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพด้านการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ก็มีบางส่วนซึ่งประกอบอาชีพอื่นแต่ก็เป็นส่วนน้อย อย่างเช่น รับจ้างทั่วไป ค้าขาย เป็นต้น การเกษตรกรรมพอสรุปได้ดังนี้ ๑. ทำสวนยางพารา ๒. ทำนา ๓. ลองกอง ๔. เลี้ยงสัตว์ ๕. เงาะ ๖. มังคุด ๗. มะพร้าว ๘. สะตอ หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - โรงสีข้าวขนาดเล็ก ๓ แห่ง - ร้านค้าเบ็ดเตล็ด ๑๙ แห่ง - ร้านซ่อมรถ ๒ แห่ง การศึกษา ๑. โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง       – โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ หมู่ที่ ๑       – โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ หมู่ที่ ๓       – โรงเรียนบ้านกูแว หมู่ที่ ๕ ๒. โรงเรียนตาดีกา ๙ แห่ง       – ตาดีกาดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๑       – ตาดีกาดารุลนาอีม หมู่ที่ ๒       – ตาดีกาดารุลตะเล็ม หมู่ที่ ๒       – ตาดีกาอัลฟาลาห์ หมู่ที่ ๓       – ตาดีกากือปาลอบาต๊ะ หมู่ที่ ๓       – ตาดีการดารุลเตาฮีดียะห์ หมู่ที่ ๓       – ตาดีกามากอมุดดีน หมู่ที่ ๔       – ตาดีกายุมอียะห์ หมู่ทิ่ ๔       – ตาดีกาตัรบียะห์อัดดีนียะห์ หมู่ที่ ๕ ๓. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ๔ แห่ง ๔. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด ๓ แห่ง       – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำศูนย์มัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๑       – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำศูนย์มัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๒       – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำศูนย์มัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๔ สถาบันและองค์กรทางศาสนา ๑. มัสยิด ๑๐ แห่ง       – มัสยิดดาริลคอยรียะห์ หมู่ที่ ๑       – มัสยิดดารุลนาอีม หมู่ที่ ๒       – มัสยิดดารุลตะเล็ม หมู่ที่ ๒       – มัสยิดอัลฟาลาห์ หมู่ที่ ๓       – มัสยิดกือปาลอบาต๊ะ หมู่ที่ ๓       – มัสยิดดารุลเตาฮีดียะห์ หมู่ที่ ๓       – มัสยิดมากอมุดดีน หมู่ที่ ๔       – มัสยิดยุมอียะห์ หมู่ทิ่ ๔       – มัสยิดอัตตัรบียะห์อัดดีนียะห์ หมู่ที่ ๕ ๒. บาลาเซาะ ๑ แห่ง สาธารณสุข ๑. สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง ๒. อัตราการมีและใช้ส้วม ร้อยละ ๑๐๐ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๑. ป้อมตำรวจ ๑ แห่ง การคมนาคม - ถนนลาดยาง ๓ สาย - ถนนคอนกรีต ๑๖ สาย - ถนนลูกรัง ๗ สาย - ถนนหินคลุก ๒ สาย ข้อมูลอื่นๆ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ทรัพยากรป่าไม้ ตำบลลุโบะบายะมีพื้นที่เป็นภูเขาอยู่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี ถึงแม้โดยส่วนใหญ่ของพื้นที่จะถูกชาวบ้านจับจองเป็นที่ทำกินมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นป่าไม้อยู่ แต่ก็เหลืออยู่น้อยเต็มที่ ถ้าหากไม่ช่วยกันรักษาหรือการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ก็จะหมดไปในเวลาอันใกล้นี้ มวลชนจัดตั้ง       - ศูนย์สาธิตการตลาด ๑ แห่ง       - ศูนย์เยาวชนตำบล ๑ แห่ง       - อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑/๒๕๕๐ รุ่น ๕๐ คน

star วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
“สาธารณูปโภค สาธารณูปการพอเพียง สังคมมีคุณภาพ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้”

พันธกิจ
1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการแก้ไขปัญหาสังคม 3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เมืองน่าอยู่ 6. ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

image สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ
ผาหินขาว [1 ตุลาคม 2564]
น้ำตกปาโจบาบี [1 ตุลาคม 2564]
ทัศนียภาพสองข้างทาง เขียวชอุ่มด้วยแปลงนาข้าว [1 ตุลาคม 2564]
สนามกีฬา อบต. [1 ตุลาคม 2564]