องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star คณะผู้บริหาร
นายอาหามะบาสอรี ดือเระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-763-6116
นายอับดุลเล๊าะ หม๊ะมูดอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1784-872
นายเจ๊ะนิ วาเงาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-068-6090
นายรุสลาง ยีปราโซ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-836-7879
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-959-8700
นายเจ๊ะยะยา บินกลิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 085-640-0550
account_box สมาชิกสภา
นายต่วนลอดี ต่วนปูเต๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ :
นายต่วนอนุวา กอตอนีลอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
นายอาหะมะ แดเดาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายอับยู สาแมง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นางคอลีเยาะ ดิสมานิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายฮารีฟ มะแซ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
เลขานุการสภา อบต.
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางอาอีเสาะ มือเส๊าะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-959-8700
นายเจ๊ะยะยา บินกลิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 085-640-0550
นายนิแม สาคอ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 098-695-4243
นางสาวนาซีเราะ มิง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักาาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-092-6417
นายเจ๊ะยะยา บินกลิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 640 - 0550
นางมาอีย๊ะ อาแว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-899-1122
account_box สำนักปลัด
นายนิแม สาคอ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 098-695-4243
นายประสาทพร ปานชาตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางซอบารียะห์ แวดราแม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวดารุณี มาหะดุง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวาลิด สาเมาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนูรียา สูกูมุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพารีต๊ะ ซาลีซิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายณัฐพล บินมะเก
พนักงานขับรถยนต์
นายมะอารีฟีน ดอแตบายะ
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายอัสมี ติสามานิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอุสมัน มะยิ
ขับรถบรรทุกขยะ
นายสุดกันยา บะอู
คนงานประจำรถขยะ
นายอิสมะแอ แซะบีดิง
คนงานประจำระถขยะ
นายมะกอเซง อาแว
จ้างเหมากู้ชีพ
นางสาวยูไร หะยีเจ๊งนิ
จ้างเหมาแม่บ้าน
นางสาวการีหม๊ะ มีระยะ
จ้างเหมาแม่บ้าน
นายมะสาปีเยียน มะบายะ
จ้างเหมาภารโรง
account_box กองคลัง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนาซีเราะ มิง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นายอุสมาน เจ๊ะมิง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวนูรีดา มะตาเห
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวโรสมีนี ปาแน
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
นายอับดุลเลาะ มาหะมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสีตีมารีแย มาฮามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายเจ๊ะยะยา บินกลิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 085 - 640 - 0550
นายอัสมูนิง ยาสาแล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวซูไนนะ เจะเงาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอิสมาแอ บินดอมิ
จ้างเหมาช่างไฟฟ้า
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางมาอีย๊ะ อาแว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 087-899-1122
นางอัฌจิมา ลาเต๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลุโบะบายะ
นางอามีเนาะ มะกะจิ
ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแบบาเดาะ
นางนูรีดา ดอเลาะ
ครูผู้ดูแลเด็กชำนาญการ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแบบาเดาะ
นางสาวคอลีเยาะ มะา
ครูผู้ดูแลเด็กผู้มีทักษะ
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลุโบะบายะ
นางสาวฮาซานี ดือระบู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ