องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
star ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สำนักงาน ป.ป.ช. ขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Awards 2023)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3 (เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ที่ 237 / 2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page รณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
find_in_page ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2 (มกราคม 2566 - มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
find_in_page รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมตอบแแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้มารับบริการ ร่วมตอบแแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file โครงการกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการ 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 166 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9