ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง